Patienter positiva till självrapportering av biverkningar – men har låg kunskap

Share List Patienter är i allmänhet positiva till att dela med sig av hälsoinformation via online-baserade plattformar inom hälsa, men de är skeptiska till automatiserade övervakningsmetoder och de har låg kunskap om hur man själv rapporterar biverkningar, det visar en ny studie. Att patienter som drabbas av läkemedelsbiverkningar frivilligt delar med sig av hälsoinformation via […]

Mia Wadelius skriver om precisionsmedicin i Läkartidningen

Share List Farmakogenomik är det område som studerar hur våra gener påverkar effekten av läkemedel och risken att drabbas av olika biverkningar eller utebliven effekt av läkemedel. Målsättningen för Genomic Medicine Swedens arbete är att förbättra möjligheterna för individanpassad läkemedelsbehandling genom att analysera utvalda gener. Mia Wadelius, som är vetenskaplig ledare för Swedegene, skriver i […]

Swedegene får medel för forskning om covidvaccin

Share List Swedegene har tilldelats medel för att studera ärftliga (genetiska) eller immunologiska orsaker till biverkningar av vaccin mot covid-19. Bakom satsningen står SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Totalt har 24 projekt har ansökt och tio projekt, varav Swedegene är ett av dem, har beviljats medel. Swedegene samarbetar med Petter Brodin som är […]

Patienters lägger ansvar på eget beteende – snarare än på externa faktorer

Share List Patienter kopplar frågan om varför biverkningar uppstår till patienters beteende i större utsträckning än till omgivande faktorer som misstag från läkare eller farmaceuter. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Drug Safety (2020).   En forskargrupp ville undersöka hur patienter uppfattar biverkningars omfattning och orsaker. En online-baserad undersökning genomfördes i […]

Flera parallella insatser ökar biverkningsrapporteringen inom sjukvården

Share List En ny systematisk översikt visar att flera parallella insatser påverkar biverkningsrapporteringen inom sjukvården positivt. Individuella utbildningsinsatser, belöningar, feedback och förenklade rapporteringssystem pekas ut som framgångsrika åtgärder. Läkemedelsbiverkningar är ett globalt hälsoproblem som har uppskattats stå bakom 1,7 till 11 procent av alla sjukhusinläggningar och orsaka 0,02 till 3,1 procent av alla dödsfall på […]

Biverkningar och dess sociala aspekter

Share List WHO definierar hälsa som ett tillstånd av mentalt välbefinnande som inkluderar arbete, utbildning, social interaktion, personliga relationer och känslomässigt välbehag. Frånvaro av sjukdom eller svaghet är därmed inte de enda aspekterna som ingår i denna definition av hälsa. En forskargrupp i Kanada menar att läkemedelsbiverkningar påverkar de sociala aspekterna av livet och att […]

Kombination av läkemedel i behandling mot covid-19 och risken för kardiovaskulär död

Share List Kombination av det antireumatiska läkemedlet hydroxiklorokin (Plaquenil) och antibiotikan azitromycin har testats för behandling av covid-19. Men nu skriver EU:s läkemedelsmyndighet EMA att en ny internationell registerstudie tyder på att kombination av dessa läkemedel kan öka risken att drabbas av kardiovaskulär död under den första behandlingsmånaden. Registerstudien är ännu inte granskad av oberoende […]

Angioödem orsakat av ACE-hämmare och angiotensinreceptor-blockerare

Share List   14 procent av Sveriges befolkning behandlas med läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt av typen angiotensinkonverterande enzym-hämmare (ACEh) och angiotensinreceptor-blockerare (ARB). För de allra flesta är dessa läkemedel säkra och effektiva, men en liten grupp (<1%) drabbas av biverkningen angioödem. Angioödem yttrar sig vanligen som en svullnad i huvud- och halsregionen, som […]

Läkemedelsbiverkningar och dödlighet

Share List Allvarliga läkemedelsbiverkningar är ett betydande problem inom sjukvården. Tidigare studier i USA har pekat på att omkring 0,32% av sjukhusvårdade patienter avlider till följd av läkemedelsbiverkningar. I en nyligen publicerad studie sammanställdes globala siffror över andelen sjukhusvårdade patienter som avlider på grund av läkemedelsbiverkningar. Underlaget utgjordes av artiklar från olika länder som sökts […]

Pandemrix-inducerad narkolepsi

Share List I slutet på 2009 och början på 2010 vaccinerades mer än hälften av Sveriges befolkning (5,8 miljoner människor) med influensavaccinet Pandemrix mot svininfluensa. Under 2010 och 2011 ökade antalet insjuknade i narkolepsi, speciellt bland barn. Vanligtvis insjuknar cirka 1 av 100 000 invånare, men under den här perioden drabbades 15 av 100 000. Narkolepsi är […]