Samverkan

Vår forskargrupp samarbetar med flera olika internationella forskargrupper för att snabbare kunna samla in tillräckligt många fall av olika typer av sällsynta biverkningar.

Flera av dessa ingår i projektet EUDRAGENE som syftar till att undersöka genetiska faktorer för sju specifika biverkningar: Störningar av hjärtats rytm (s.k. Torsade de pointes och QT-förlängning), muskelskador av läkemedel mot höga blodfetter (s.k. statiner), agranulocytos (mycket låga nivåer av vita blodkroppar), senrupturer, såsom ruptur av hälsenan, av fluorokinoloner (en grupp av antibiotika), leverskador, psykiska biverkningar av läkemedlet meflokin (malariaprofylax), samt allvarliga hudreaktioner (s.k. Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys).

Inom det 7:e ramverksprogrammet samarbetar vi med europeiska forskargrupper där fokus ligger på angioödem (slemhinnesvullnad) relaterat till ACE-hämmare (en typ av läkemedel mot högt blodtryck, exempelvis enalapril) och muskelskador av läkemedel mot höga blodfetter (s.k. statiner).

Andra samarbetspartners är det USA-baserade projektet iSAEC, där fokus ligger på läkemedelsutlösta leverskador, allvarliga hudreaktioner och osteonekros (bensönderfall) i käken relaterat till bisfosfonater (läkemedel mot benskörhet). I Sverige samarbetar vi med specialister inom reumatologi vid Akademiska sjukhuset där vi studerar genetiska faktorer som kan förklara leverskador relaterade till läkemedlet metotrexate hos patienter med reumatoid artrit. Samarbete sker även med specialister inom fetmarelaterade sjukdomar där vi undersöker sambandet mellan viktuppgång och antidepressiva läkemedel och neuroleptika (läkemedel mot psykossjukdomar).

De studier vi gör kring biverkningar av vaccin mot covid-19 görs i samarbete med Science for Life Laboratory, Karolinska institutet, samt Institutionen för biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.