Atypiska frakturer av bisfosfonater

Atypiska frakturer uppstår efter inget eller minimalt våld mot benet och är starkt associerad med mångårig behandling med bisfosfonater, mot benskörhet. Efter 4-5 år av bisfosfonatbehandling ökar risken att drabbas kraftigt, för att snabbt avta vid utsättning av medicinen. Varför biverkningen uppstår är oklart men genetiska komponenter har diskuterats.

För att studera detta närmare har Swedegene undersökt 51 patienter som drabbats av atypiska frakturer i samband med bisfosfonatbehandling. Dessa har jämförts med 4891 friska kontrollindivider från det svenska tvillingregistret och 324 individer som tolererat behandlingen. Studien har publicerats i julinumret av Calified Tissue International.

Resultatet visade inte något signifikant samband som kunde styrka en genetisk komponent som kan förutsäga risk att drabbas av atypiska frakturer.

Forskargruppen efterlyser fler studier på området som inkluderar fler studiedeltagare för att ytterligare utreda om genetiska komponenter kan förutsäga risk att drabbas av biverkningen.

Källa: Calified Tissue International, ”A Genome-wide Association Study of Bisphosphonate-Associated Atypical Femoral Fracture”, july 2019, vol 105, Issue 1.