Vanliga frågor

 

Vad är Swedegene?

Swedegene är en forskningsstudie som bedrivs i samarbete mellan Läkemedelsverket, Uppsala universitet och Karolinska institutet. Vi håller till i lokaler på Avdelningen för klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målet är att hitta möjliga genetiska (ärftliga) förklaringar till varför vissa individer drabbas av biverkningar av läkemedel. För vaccin mot Covid-19 undersöks också immunologiska faktorer. Vi rekryterar studiedeltagare på tre sätt: a) från rapporter om biverkningar som har skickats från sjukvården till Läkemedelsverket, b) genom samarbete med svenska sjukvårdsinrättningar, och c) genom kommunikation och närvaro online.

 

Varför genomförs studien?

Syftet med studien är att hitta genetiska faktorer som kan förklara varför vissa personer drabbas av läkemedelsbiverkningar. För studier kring vaccin mot Covid-19 undersöks även immunologiska faktorer. På sikt hoppas vi att detta leder till utveckling av tester som kan användas för att hitta personer som bör undvika vissa läkemedel på grund av risk för biverkningar. Det kan också öka vår förståelse för hur gener och immunsystemet påverkar hur vi reagerar på läkemedel, och då ge bättre möjligheter till utveckling av läkemedel med färre biverkningar.

 

Vem kan medverka i studien?

Du som är minst 18 år och som har råkat ut för någon av de olika typer av läkemedelsbiverkningar som vi undersöker kan ingå i studien. Om biverkningen som du råkat ut för har orsakats av överdosering så kan du inte delta i studien.

 

Måste biverkningen vara diagnostiserad eller bekräftad av läkare eller annan sjukvårdspersonal?

Ja. De symtom som du drabbades av i samband med biverkningen ska ha medfört kontakt med sjukvården och dokumenterats i din journal. Det räcker dock med att sjukvården har misstänkt att du råkat ut för en biverkning. Det är sällan man med säkerhet vet att ett läkemedel ligger bakom, då symtomen som man drabbats av kan bero på en rad olika faktorer. Man kan även ha medicinerat med ett flertal läkemedel samtidigt, vilket gör att man ibland misstänker flera preparat eller en kombination av preparat.

 

Vad innebär det att delta i studien?

Ett deltagande i studien innebär att du lämnar ett blodprov som består av tre blodprovsrör samt att du per telefon fyller i en enkät kring din sjukhistoria med hjälp av en forskningsassistent. Vi ber också om din tillåtelse att få använda den information om dig som finns i de journalanteckningar som har att göra med biverkningen.

 

Vad händer med den information ni får av mig och hur skyddas min integritet?

De uppgifter som samlas in omfattar personuppgifter, uppgifter om din sjukhistoria och läkemedelsbehandling, relevanta journalhandlingar samt de uppgifter som ingår i den enkät som du besvarar. Uppgifterna sammanställs i en databas. Allt förvaras så att ingen utomstående kan få tillgång till någon information om dig, och alla blodprover lagras kodade i biobank vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (samt för studier av biverkningar av vaccin mot Covid-19 även vid Science for Life Laboratory vid Karolinska Institutet). Det insamlade materialet kommer endast att användas på det sätt som du ger samtycke till. Resultat som presenteras från forskningen kommer aldrig att vara möjliga att koppla samman med dig som person.

 

Samarbetar ni med andra forskargrupper, och vad händer med mina uppgifter i så fall?

Vår forskargrupp samarbetar med andra forskargrupper i både Sverige och utomlands för att snabbare få underlag för våra studier. Detta innebär att den information och de blodprover som vi samlar in kan skickas till andra samarbetspartners. Vi delar dock aldrig med oss av personuppgifter (namn och personnummer).

 

Får jag veta något om resultaten av de genetiska analyser som görs just för mig?

Ingen återkoppling ges om resultaten av de genetiska analyserna för enskilda studiedeltagare. Skälet till detta är att det alltid finns en risk för felaktiga resultat i de genetiska analyser som används i studiesammanhang. Det innebär alltså att det finns en risk för att man drar felaktiga slutsatser av det man hittar i analyserna. För att säkert kunna dra slutsatser för enskilda individer krävs utveckling av helt tillförlitliga och kliniskt säkra genetiska tester. Just nu kommer det alltså att vara för tidigt för att kunna ge besked om vad resultaten av de genetiska testerna betyder för dig som enskild patient. På sikt är dock målet att utveckla kliniskt säkra tester, som då kommer att göras allmänt tillgängliga för sjukvården.

 

Kan jag dra tillbaka mitt samtycke?

Din medverkan i projektet är helt frivillig. Om du väljer att gå med i studien kan du också när som helst ångra ditt beslut och avsluta din medverkan, såvida insamlade data inte har gjorts anonyma. Du behöver aldrig förklara varför, och det medför inte några negativa konsekvenser för dig. Alla uppgifter om dig samt dina blodprov kommer i så fall att förstöras.

 

Får jag betalt för att delta i studien?

Nej, ingen ersättning utgår. Etikprövningsnämnden godkänner enbart studiedeltagare som valt att delta på frivillig grund. Det kostar dock ingenting att delta i studien.

 

Måste jag vara fastande när jag tar blodproverna?

Nej.

 

Om jag är spruträdd, hur gör jag då?

Vi kan ordna med kapillär blodprovstagning (tas med ett stick i fingret). Salivprover går också bra.

 

Om jag har en hörselskada eller av annan anledning inte kan gå igenom enkäten på telefon, hur gör jag då?

Du kan fylla i enkäten på egen hand och skicka in den till oss i bifogat svarskuvert som vi skickar hem till dig.