Pandemrix-inducerad narkolepsi

Swedegene har publicerat en vetenskaplig artikel där arvsanlagen hos 42 svenska fall med Pandemrix-inducerad narkolepsi jämfördes med dem hos 4981 friska kontrollindivider. Resultatet visade att HLA DQB1*06:02 är starkt associerad med narkolepsi. Man fann även association med en gen som kan reglera den neurotrofiska faktorn GDNF.

I slutet på 2009 och början på 2010 vaccinerades mer än hälften av Sveriges befolkning (5,8 miljoner människor) med influensavaccinet Pandemrix mot svininfluensa. Under 2010 och 2011 ökade antalet insjuknade i narkolepsi, speciellt bland barn. Vanligtvis insjuknar cirka 1 av 100 000 invånare, men under den här perioden drabbades 15 av 100 000.

Narkolepsi är en sjukdom som kan delas in två grupper. Typ 1 orsakas av att vissa nervceller bryts ner genom en autoimmun reaktion. Denna typ är nästan alltid kombinerad med så kallad kataplexi, där patienten drabbas av muskelsvaghet till följd av starka emotionella reaktioner såsom skratt.  Typ 2-varianten är inte associerad med nedbrytning av nervceller eller av kataplexi.

Fall som associerats med Pandemrix-vaccination utgörs till största delen av narkolepsi typ 1.  De flesta som drabbas av narkolepsi typ 1 är bärare av HLA-typen DQB1*06:02. Samtidigt är cirka 30 procent av Sveriges befolkning bärare av denna HLA-typ, vilket talar för att även andra faktorer bidrar till risken för narkolepsi.

Swedegene har publicerat en vetenskaplig artikel om narkolepsi i EbioMedicine. Resultatet visade som förväntat att HLA DQB1*06:02 är starkt associerad med narkolepsi. Vi fann även association med en gen som kan reglera den neurotrofiska faktorn GDNF. Det har tidigare visats att GDNF kan påverka nervcellsöverlevnad och att förändring i dess reglering är associerad med neurodegenerativa sjukdomar, såsom Parkinsons och Alzheimers. Dessutom var narkolepsi associerat med en variant av immungenen TRAJ.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att gener som reglerar immunitet och nervcellsöverlevnad kan påverka risken att drabbas av Pandemrix-inducerad narkolepsi. Denna upptäckt kan öka förståelsen för sjukdomsmekanismer bakom narkolepsi.

Vi skrev om studien i Läkartidningen.

Källa: ”Pandemrix-induced narcolepsy is associated with genes related to immunity and neuronal survival”, EbioMedicine, Vol 40, feb 2019.