Viktuppgång

Viktuppgång och förhöjda blodfetter/förhöjt blodsocker är biverkningar associerade med läkemedel mot psykiska tillstånd, så kallade neuroleptika och antidepressiva läkemedel. Fass klassar ökad aptit och viktuppgång som ”mycket vanlig” för det antidepressiva läkemedlet Mirtazapin. Detta innebär att fler än 1 av 10 patienter som använder Mirtazapin upplever ökad aptit och viktuppgång. 

Om man drabbas av viktuppgång i samband med användning av antidepressiva läkemedel så är det viktigt att inte sluta använda ett läkemedel från en dag till en annan utan att först tala med sin läkare. Ofta finns det andra behandlingsmetoder som inte ger samma biverkningar.

Swedegene studerar om genetiska skillnader mellan individer kan förklara varför vissa patienter drabbas av viktuppgång. Hittills har 46 patienter samlats in till studien.