Aktuell status

 

I mars 2024 uppgick antalet studiedeltagare i Swedegene till nedanstående antal.

Biverkning Antal
Blodcellsbiverkningar (agranulocytos, trombocytopeni och anemi) av alla läkemedel förutom cytostatika 327
Allvarliga hudreaktioner (s.k. Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys) 69
Anafylaxi 158
Angioödem 549
Nässelutslag 209
Andra allergiska reaktioner 122
Blödningar av den nya typen av blodförtunnande läkemedel (NOAK) 169
Otillräcklig effekt av NOAK 33
Fototoxiska reaktioner relaterat till NSAID-preparat och fluorokinoloner 53
Hosta relaterat till ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare 153
Hyponatremi relaterat till antidepressiva läkemedel och antiepileptika 39
Håravfall 28
Neurologiska och psykiska biverkningar av antibiotika och läkemedel mot virussjukdomar 97
Inflammation av bukspottskörteln, s.k. pankreatit 102
Leverskador 530
Lungbiverkningar 47
Muskelskador av läkemedel mot höga blodfetter (s.k. statiner) 57
Narkolepsi relaterat till vaccination med Pandemrix 85
Hypersomni relaterat till vaccination med Pandemrix 14
Osteonekros i käken och atypiska frakturer relaterat till bisfosfonater 151
Påverkan på njurfunktionen 109
Senrupturer, såsom ruptur av hälsenan, av fluorokinoloner 34
Störningar av hjärtats rytm (s.k. Torsade de pointes och QT-förlängning) 35
Viktuppgång och förhöjda blodfetter/förhöjt blodsocker av neuroleptika och antidepressiva 73
Bensvullnad av kalciumblockerare 54
Tillväxt av tandkött av kalciumblockerare 17
Biverkningar av vaccin mot Covid-19 931
Påverkan på sköldkörteln 17
Mag-tarmbiverkning av läkemedel mot Parkinsons sjukdom 2
Kontroller 590
Totalt 4565