Aktuell status

 

I augusti 2022 uppgick antalet studiedeltagare i Swedegene till nedanstående antal.

Biverkning Antal
Blodcellsbiverkningar (agranulocytos, trombocytopeni och anemi) av alla läkemedel förutom cytostatika 299
Allvarliga hudreaktioner (s.k. Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys) 66
Anafylaxi 137
Angioödem 542
Nässelutslag 204
Andra allergiska reaktioner 120
Blödningar av den nya typen av blodförtunnande läkemedel (NOAK) 141
Otillräcklig effekt av NOAK 32
Fototoxiska reaktioner relaterat till NSAID-preparat och fluorokinoloner 51
Hosta relaterat till ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare 150
Hyponatremi relaterat till antidepressiva läkemedel och antiepileptika 39
Håravfall 28
Neurologiska och psykiska biverkningar av antibiotika och läkemedel mot virussjukdomar 95
Inflammation av bukspottskörteln, s.k. pankreatit 96
Leverskador 462
Lungbiverkningar 28
Muskelskador av läkemedel mot höga blodfetter (s.k. statiner) 54
Narkolepsi relaterat till vaccination med Pandemrix 83
Hypersomni relaterat till vaccination med Pandemrix 12
Osteonekros i käken och atypiska frakturer relaterat till bisfosfonater 138
Påverkan på njurfunktionen 89
Senrupturer, såsom ruptur av hälsenan, av fluorokinoloner 31
Störningar av hjärtats rytm (s.k. Torsade de pointes och QT-förlängning) 26
Viktuppgång och förhöjda blodfetter/förhöjt blodsocker av neuroleptika och antidepressiva 72
Bensvullnad av kalciumblockerare 17
Tillväxt av tandkött av kalciumblockerare 8
Biverkningar av vaccin mot Covid-19 412
Kontroller 580
Totalt 3835