Aktuell status

 

Den 1 juli 2019 uppgick antalet studiedeltagare i Swedegene till nedanstående antal.

Biverkning Antal
Blodcellsbiverkningar (agranulocytos, trombocytopeni och anemi) av alla läkemedel förutom cytostatika 270
Allvarliga hudreaktioner (s.k. Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys) 63
Anafylaxi 112
Angioödem 514
Nässelutslag 152
Andra allergiska reaktioner 51
Blödningar av den nya typen av blodförtunnande läkemedel (NOAK) 60
Fototoxiska reaktioner relaterat till NSAID-preparat och fluorokinoloner 50
Hosta relaterat till ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare 152
Hyponatremi relaterat till antidepressiva läkemedel och antiepileptika 35
Håravfall 28
Neurologiska och psykiska biverkningar av antibiotika och läkemedel mot virussjukdomar 94
Inflammation av bukspottskörteln, s.k. pankreatit 82
Leverskador 461
Lungbiverkningar 20
Muskelskador av läkemedel mot höga blodfetter (s.k. statiner) 51
Narkolepsi relaterat till vaccination med Pandemrix 83
Osteonekros i käken och atypiska frakturer relaterat till bisfosfonater 119
Påverkan på njurfunktionen 70
Senrupturer, såsom ruptur av hälsenan, av fluorokinoloner 25
Störningar av hjärtats rytm (s.k. Torsade de pointes och QT-förlängning) 22
Viktuppgång och förhöjda blodfetter/förhöjt blodsocker av neuroleptika och antidepressiva 46
Kontroller 580
Totalt 3140