Njurskador eller påverkan på njurvärdena

Njurskador kan variera, från stegring av serumkreatininvärden som upptäcks via blodprov till allvarlig njurskada som kräver dialys.

Flera läkemedel är associerade med njurskador eller påverkan på njurvärdena, däribland protonpumpshämmare (t.ex. omeprazol), aciclovir, aminoglykosider, metotrexat, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare och NSAID-preparat.

Swedegene har samlat in 50 fall av biverkningen.