Nyheter

SKL har identifierat förekomsten av läkemedelsrelaterade vårdskador

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen publicerat en rapport om förekomsten av vårdskador inom svensk sjukvård. En vårdskada definieras som en skada som hade kunnat undvikas. I rapporten redovisas resultat från en granskning av journaler från 65 000 vårdtillfällen mellan 2013-2016 baserat på metoden markörbaserad screening. 

Sammanställningen visar att vårdskadorna generellt minskar, framförallt vårdrelaterade infektioner. Vid åtta procent av de granskade vårdtillfällena uppstod en vårdskada av varierande allvarlighetsgrad, vilket SKL uppskattar till 110 000 patienter årligen. Kostnaden för de närmare 900 000 extra vårddagar som beror på vårdskador beräknas till ungefär nio miljarder kronor varje år. Det motsvarar cirka 13 – 14 procent av den totala budgeten inom sjukvården.

De läkemedelsrelaterade skadorna utgör omkring 12 procent av alla skador. Hur stor del av dessa som hamnar inom definitionen vårdskador – dvs. undvikbara – är inte möjligt att utläsa ur rapporten.

SKL har i en kompletterande skrift presenterat definitioner av de markörer man använder sig av (”Markörer med definitioner”), men det är oklart hur datainsamlingen har gått till. En av markörerna tycks ha utgjorts av diagnoskoder för ogynnsamma effekter av läkemedel (diagnoskod Y57.9). Det går inte att utläsa om avsnittet med de läkemedelsrelaterade skadorna baseras på sökningar av dessa koder. Om så är fallet utgör rapportens resultat en grov underskattning av den verkliga förekomsten av läkemedelsrelaterade skador eftersom dessa diagnoskoder sällan används inom sjukvården. En ytterligare brist är att det saknas en analys av vilka typer av läkemedelsrelaterade skador som man påträffat och vad orsaken bedöms vara.

SKL:s rapport är ett viktigt initiativ, men på grund av brister i redovisningen av metodologin så går resultaten inte att använda i dagsläget. För att det ska vara möjligt krävs en komplett granskning av vårddokumentationen av experter inom området med sammanställning av vilka typer av läkemedelsrelaterade skador som inträffar, varför de inträffar och om de är möjliga att undvika.

Fotnot:  Vårdskada: lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Källa: skl.se, socialstyrelsen.se (patientsäkerhetslagen)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *