Forskning

Medierapportering om statiner påverkade patienter i sin läkemedelsanvändning

En ny dansk studie har undersökt hur kopplingen ser ut mellan medias rapportering kring läkemedelsbiverkningar och patienters benägenhet att använda läkemedel. Studien visade att patienter som tog del av negativa nyheter i större utsträckning avslutade sin läkemedelsbehandling. 

Medierna är fyllda med medicinska nyheter och skildringar av patienter som har drabbats av olika sjukdomar. Dessa mediala representationer bidrar till att skapa inre bilder och föreställningar hos läsarna om av vad det till exempel kan innebära att drabbas av en allvarlig läkemedelsbiverkning.

Medierna anklagas ofta för att ge en överdriven bild av ett läge och därmed bidra till panik och rädsla. Detta kan emellertid vara problematiskt om inte rapporteringen står i proportion till hur vanligt förekommande läkemedelsbiverkningen är i fråga. Kan det gå så långt att en negativ medierapportering kring ett läkemedel leder till att olika patientgrupper väljer bort den medicin som de blivit ordinerade?

Ett danskt forskarlag undersökte den danska medierapporteringen av statiner mellan åren 1995-2010. Statiner är en läkemedelsgrupp som sänker kolesterol i blodet och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Behandlingen kan skapa biverkningar såsom muskelsvaghet och muskelvärk. Fass har dock kategoriserat biverkningen som ”sällsynt” vilket innebär att högst en person av 1000 användare får biverkningen muskelsvaghet.

Forskarna fann 1931 artiklar om statiner som de sedan kategoriserade in i tre grupper: negativa, neutrala och positiva. De följde även 647 000 danskar som använde läkemedlet från 1995 och 16 år framåt.

Bland patienter som tog del av negativa nyheter om statiner fanns det en ökad benägenhet att inte hämta ytterligare en förpackning efter sex månaders behandling. Bland de som exponerades för positiva nyheter i större utsträckning fanns tvärtom en större benägenhet att fortsätta hämta ut statiner sex månader efter behandlingsstart. Att tidigt avbryta behandlingen med statiner var också associerat med högre risk att drabbats av hjärtinfarkt och att avlida till följd av hjärt- och kärlsjukdom.

Forskarlaget betonar att studien är av observationstyp och att det därför inte går att dra några orsakssamband utifrån resultatet. Det visar dock betydelsen av att följa upp patienter som nyligen påbörjat en statinbehandling och att medierapporteringen av ett läkemedel eventuellt kan påverka patienters attityder till att fortsätta behandlingen i ett tidigt stadium.

 

Källor: Hovelius, Birgitta, Johansson, EvaE (red.), Kropp och genus i medicinen (2004).

Fallgaard Nielsen, Sune mfl. ”Negative statin-related news stories decrease statin persistence and increase myocardial infarction and cardiovascular mortality: a nationwide prospective cohort study”, European Heart Journal (2015)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *