Forskning

Dessa biverkningar drabbar kvinnor oftare än män

Kvinnor har en generellt högre risk för läkemedelsbiverkningar än män. Det beror bland annat på de fysiska skillnader som finns mellan könen. Kvinnor och män har exempelvis olika hormonella nivåer, skillnader i storlek på de inre organen, inte samma genomsnittliga kroppsvikt och olika fördelning mellan fett- och muskelmassan.

Även andra skillnader kan ligga bakom könsskillnader i effekten av läkemedel – till exempel drabbas kvinnor i större utsträckning av hosta av ACE-hämmare (en form av blodtrycksmedicin) liksom biverkningar av virushämmande medel mot HIV-infektioner och blödningar av läkemedlet Warfarin. Kvinnligt kön tycks även vara en riskfaktor för långt QT-syndrom (störning av hjärtats rytm), leverbiverkningar, blödningar av blodförtunnande läkemedel och viktuppgång av antipsykotiska läkemedel (läkemedel mot psykos). Orsakerna till detta är dock inte helt klarlagda. En anledning tros vara att kvinnor i genomsnitt väger mindre än män och att biverkningar sannolikt uppstår som ett resultat av att man inte har anpassat läkemedelsdosen till kvinnors vikt.

Trots att kvinnor oftare drabbas av läkemedelsbiverkningar så är de underrepresenterade inom forskningen om effekterna av läkemedel. I så kallade fas 1-studier (studier där läkemedel först prövas hos människor) utförs två procent på enbart kvinnor, medan 29 procent utförs på enbart män. Anledningen till detta är bland annat att kvinnor riskerar att bli gravida under studiens gång och att fortplantningsprocessen därmed eventuellt kan ta skada. En annan anledning är att menstruationscykeln anses vara en störande faktor. Under de senare decennierna har representationen av kvinnor i kliniska studier blivit något bättre, men mycket är kvar att göra i fråga om forskning om risken för biverkningar.

 

Källor: Smirthwaite, Goldina, ”(O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt” (2007), Sveriges kommuner och landsting. 

Franconi F, Campesi I. ”Pharmacogenomics, pharmacokinetics andpharmacodynamics: interaction with biological differences between men and women”. Br J Pharmacol. 2014 Feb;171(3):580-94.  Li G, Cheng G, Wu J, Zhou X, Liu P, Sun C. ”Drug-induced long QT syndrome in women”. Adv Ther. 2013 Sep;30(9):793-802.

Amacher DE. ”Female gender as a susceptibility factor for drug-induced liver injury”. Hum Exp Toxicol. 2014 Sep;33(9):928-39.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *