Forskning

Forskare efterlyser förbättrade rutiner vid hantering av NSAID-preparat

I en nyligen publicerad studie sammanställdes globala siffror över dödligheten bland sjukhusvårdade patienter som drabbats av läkemedelsbiverkningar. Blodförtunnande läkemedel, läkemedel mot cancer och NSAID-preparat står för en stor del av dödsfallen. Forskarna föreslår förbättrade rutiner vid administrering av NSAID-preparat för patienter som samtidigt använder trombocythämmare eller antikoagulantia. 

Allvarliga läkemedelsbiverkningar är ett betydande problem inom sjukvården. Tidigare studier i USA har pekat på att omkring 0,32 procent av sjukhusvårdade patienter avlider till följd av läkemedelsbiverkningar.

Underlaget till studien utgjordes av artiklar från olika länder som sökts via databaser som bland annat Pubmed och Google Schoolar, publicerade mellan januari 2000 och april 2018.

Resultatet visade att andelen sjukhusvårdade patienter som avlider på grund av läkemedelsbiverkningar uppskattas till i genomsnitt 0,11 procent, med störst risk hos äldre patienter (0,27 procent). Två tredjedelar av de läkemedel som kunde relateras till dödsfall utgjordes av blodförtunnande läkemedel av typen trombocythämmare, antikoagulantia, läkemedel mot cancer och anti-inflammatoriska läkemedel av typen NSAID.

De vanligaste typerna av biverkningar med dödlig utgång var blödningar, låga nivåer av vita blodkroppar och njursvikt.

Tillsammans stod dessa tre biverkningskategorier för nästan 40 procent av alla fall med dödlig utgång.

Forskarna drog slutsatsen att läkemedelsbiverkningar är en betydande anledning till dödlighet bland sjukhusvårdade patienter, och att äldre patienter löper högre risk.

För att få bukt med den läkemedelsrelaterade dödligheten på sjukhus föreslår forskarna bland annat förbättrade rutiner vid hantering av framförallt blodförtunnande läkemedel av typen trombocythämmare och antikoagulantia.

Samtidig medicinering, i synnerhet tillsammans med NSAID, ökar risken för blödning. En större medvetenhet bland sjukhuspersonal om riskerna med att använda NSAID-preparat hos patienter som använder trombocythämmare eller antikoagulantia föreslås i artikeln.

Källa:

Parvati B, Patel, Tejas K. Patel, “Mortality among patients due to adverse drug reactions that occur following hospitalisation: a meta-analysis” European journal of clinical pharmacology, june 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *