Forskning

Patienter lägger ansvaret för biverkningar på eget beteende

Patienter lägger ansvaret för biverkningar på sitt eget beteende snarare än på misstag av läkare eller farmaceuter. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Drug Safety (2020).  

En forskargrupp ville undersöka hur patienter uppfattar biverkningars omfattning och orsaker. En online-baserad undersökning genomfördes i mars 2019 i Ohio, USA och Tyskland där sammanlagt 3056 personer deltog.

Respondenterna fick åtta svarsalternativ om biverkningars orsaker, där de skulle skatta vad de ansåg mest respektive minst troligt. De tre mest frekventa svaren hänvisade till patienters beteende i relation till läkemedel, snarare än till andra faktorer.

De vanligaste förekommande uppfattningarna var att patienter inte följer instruktioner (54 procent), att patienter inte har tillräcklig information (45 procent) och att patienter är ovanligt känsliga för läkemedel (42 procent). Dessa tre anledningar uppfattades som antingen alltid, väldigt ofta eller ofta vara källa till att biverkningar uppstår.

Andra vanliga uppfattningar var att patientens hälsa leder till en begränsning i fråga om rätt läkemedel (35 procent) och att statlig reglering av läkemedel är bristfällig (33 procent). I kontrast till detta svarade majoriteten (89 procent) att biverkningar sällan eller aldrig är ett resultat av att farmaceuter gör misstag eller att läkare förskriver felaktiga doser (81 procent).

Äldre åldersgrupper uppfattade i högre utsträckning än yngre att biverkningar uppstår till följd av att patienterna inte följer instruktioner. Uppfattningar att biverkningar kopplas till patienter snarare än till andra faktorer stöds av tidigare forskning som kommit fram till liknande resultat.

Författarna drar slutsatsen att patienter i alla åldrar kopplar biverkningar till patienterna själva än till andra omgivande faktorer, såsom hälso- och sjukvårdssystemet eller misstag av förskrivande läkare. Författarna efterlyser framtida undersökningar där man tittar närmare på kontextuella faktorer liksom på kulturella skillnader globalt i synen på dessa frågor.

P, Dominic, et al, “Pharmaceutical Benefit–Risk Perception and Age Differences in the USA and Germany”, Drug Safety, vol 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *