Forskning

Tidsbrist vanligt skäl till att avstå basal läkemedelsgenomgång

Äldre löper hög risk att drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet. För att förebygga detta krävs noggrann dosanpassning och undvikande av potentiellt olämpliga läkemedel. Nu har en enkätstudie tagits fram bland primärvårdsläkare i Region Skåne för att kartlägga läkarnas kunskap och uppfattning om basal läkemedelsgenomgång.

Syftet var att identifiera möjliga hinder och åtgärder för genomförande samt att göra jämförelser av kunskapen och uppfattningarna mellan specialister och ST-läkare i allmänmedicin.  

I Region Skåne innebär den så kallade Skånemodellen att alla läkemedelsbehandlade patienter som är 65 år eller äldre ska erbjudas läkemedelsgenomgång.  

Studien visade att 79 procent av de tillfrågade kände till begreppet basal läkemedelsgenomgång. Samtliga av dessa hade använt sig av metodstödet, varav 83 procent ansåg att det är ett bra hjälpmedel i handläggningen av patienterna. Endast 41 procent av de som kände till metodstödet använde sig kontinuerligt av det. Dubbelt så stor andel av de som använde sig av metodstödet regelbundet var specialister (50 procent) i jämförelse med allmänläkare (20 procent). 55 procent angav tidsbrist som skäl till att ibland avstå basal läkemedelsgenomgång.

Författarna till studien påpekar att trots regelbundna utbildningsinsatser inom ämnet ”basal läkemedelsgenomgång” de senaste åren så har informationen inte nått alla, vilket också uttrycks i enkätsvaren. Den höga svarsfrekvensen på de öppna frågorna som rör förslag på hur läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomångar kan underlättas indikerar dock att ämnet engagerar.

Läs mer om studien i Läkartidningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *