I media

Augusti 2021
Swedegene får ekonomiskt stöd
Swedegene är ett av sex forskningsprojekt som tilldelas ekonomiskt stöd för forskning om vaccin mot Covid-19.

Studien är ett samarbete mellan fyra regioner och leds av professor Mia Wadelius vid Uppsala universitet. Syftet är ett utvärdera riskfaktorer för allvarliga biverkningar av vaccin mot Covid-19 genom att göra genetiska och immunologiska analyser. Förhoppningen med projektet är att i framtiden göra det möjligt att förutse risk för biverkningar hos enskilda individer, så att de kan erbjudas ett annat vaccin.

Läs mer

Läkartidningen har också skrivit om satsningen. 

 

Maj 2021 
Precisionsmedicin är vägen till individualiserad läkemedelsanvändning
Farmakogenomik – en gren inom precisionsmedicin – är det område som studerar hur våra gener påverkar effekten av läkemedel och risken att drabbas av olika biverkningar eller utebliven effekt av läkemedel. 

Målsättningen för Genomic Medicine Swedens arbete är att förbättra möjligheterna för individanpassad läkemedelsbehandling genom att analysera utvalda gener. Mia Wadelius, som är vetenskaplig ledare för Swedegene, skriver i Läkartidningen om målsättningen och utmaningarna med så kallad precisionsmedicin – individuellt anpassad läkemedelsbehandling.

Läs texten i Läkartidningen här

 

April 2021
Swedegene får pengar för forskning om effekter av covidvaccin
Swedegene har tilldelats medel för att studera ärftliga (genetiska) eller immunologiska orsaker till biverkningar av vaccin mot covid-19.

Bakom satsningen står SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Totalt har 24 projekt har ansökt om medel och tio projekt, varav Swedegene är ett av dem, har beviljats. Swedegene samarbetar med Petter Brodin som är immunolog vid Karolinska Institutet.

Peter Wallenberg, som är styrelseordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, kommenterar satsningen:

“In both the situation we are in today, and for any future epidemics, it is important that we explore as many aspects of the virus as possible as well as all the possibilities to fight it. Because of this, the KAW Foundation has allocated a total of 235 MSEK for COVID-19 related initiatives, of which 53 MSEK goes to vaccination research”.

Läs mer.

Upsala Nya Tidning har också skrivit om Swedegenes forskning om biverkningar av vaccin mot covid-19.

 

Juli 2020
Ny vetenskaplig artikel om angioödem

Swedegene har publicerat en ny vetenskaplig artikel som visar en association mellan angioödem av ACE-hämmare och kalciumkanalgen.

Swedegene har undersökt om genetiska faktorer är associerade med risk för angioödem under behandling med ACE-hämmare och ARB i en helgenomundersökning (genome-wide association study, GWAS).

Angioödem yttrar sig vanligen som en svullnad i huvud- och halsregionen och kan bli livshotande om andningen påverkas. Reaktionen kan inträffa från dagar upp till flera år efter insättning av aktuellt läkemedel.

I studien ingick 173 patienter som utvecklat angioödem, varav 142 under behandling med ACE-hämmare, 29 under behandling med ARB och 2 under behandling med både ACE-hämmare och ARB. Patienterna jämfördes med 4 890 kontrollindivider och med 1 345 patienter som använt ACE-hämmare utan att ha diagnostiserats med angioödem.

Studien visade att variation i den kalciumberoende kaliumkanalgenen KCNMA1 var signifikant associerad med angioödem. 

Läs mer om publiceringen i Läkartidningen.

 

Oktober 2019
Mia Wadelius bland världens mest citerade forskare
Mia Wadelius, vetenskaplig ledare för Swedegene, listades i dagarna som en av världens mest citerade forskare av analysföretaget Clarivate Analytics.

Jag är både glad och stolt över att vara med på listan. De artiklar som citerats mest handlar om internationella projekt. Eftersom många författare är inblandade i stora samarbeten ger de mindre meriter lokalt. Därför är det trevligt att den typen av forskning uppmärksammas nu, säger Mia Wadelius.

Läs mer

 

Maj 2019
Intervju med Swedegene i SciLifeLab
Swedegene berättar om sin forskning i SciLifeLab.

If it’s a common problem and many people are affected by severe side effects that could be prevented with these tests, there’s a very big chance of the tests being offered.
Läs när Mia Wadelius och Pär Hallberg intervjuas av SciLifeLab om Swedegenes forskning om läkemedelsbiverkningar:

SciLifeLab

 

Februari 2019
Flera gener inblandade i uppkomsten av biverkningen narkolepsi
Narkolepsi som biverkning uppmärksammades i början av 2010, några månader efter massvaccinationen med vaccinet Pandemrix, mot svininfluensan.

Swedegene har nu publicerat en vetenskaplig artikel i EBioMedicine som visar att flera gener är inblandade i uppkomsten av biverkningen.

Vi har upptäckt att flera gener bidrar till risk för att utveckla narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Punkter i hela arvsmassan jämfördes mellan personer med narkolepsi efter vaccination och kontrollpersoner. Vi fann en tydlig koppling mellan Pandemrix-narkolepsi och varianter i genen GDNF-AS1, säger Mia Wadelius, vetenskaplig ledare för Swedegene. 

Läs mer om upptäckten här

Vi skrev också om publiceringen i Läkartidningen

 

April 2018
Sveriges Radio uppmärksammar Swedegenes arbete
Mia Wadelius och Pär Hallberg har intervjuats i Sveriges Radio Uppland om genernas betydelse för biverkningar.

Vi har väldigt mycket rapporter på olika typer av antibiotika. Mest är det allergiska reaktioner. Men det finns även konstiga reaktioner som kramper och psykiska reaktioner, säger Mia Wadelius.

Lyssna här

 

November 2017
Swedegene tilldelas tio miljoner kronor för helgenomsekvensering
Swedegene tilldelas tio miljoner kronor från SciLifeLab för att läsa hela arvsmassan hos 1000 patienter som drabbats av svåra läkemedelsbiverkningar.

Swedegene är ett av de fjorton projekt inom hälsa och miljö som delar på 33 miljoner kronor för storskalig genforskning. 

Projektansökningarna utvärderades av en vetenskaplig expertpanel och SciLifeLabs styrelse fattade de slutgiltiga besluten. De baseras på hög vetenskaplig kvalitet, stor samhällsnytta, nyskapande frågeställningar och möjlig genomförbarhet. 

Ulf Pettersson, Professor vid Uppsala Universitet och ordförande i den utvärderande kommittén kommenterar beslutet att tilldela Swedegene medel: “Ett unikt projekt rör ett stort medicinskt problem, nämligen läkemedelsbiverkningar”.

Sekvensning av hela arvsmassan kommer att ske på SciLifeLabs SNP&SEQ-plattform. DNA-sekvensen hos patienter med biverkningar kommer att jämföras med den hos kontrollindivider från det svenska tvillingregistret. 

Läs mer om satsningen.

 

Maj 2017
Lättare att upptäcka och förebygga läkemedelsbiverkningar med utökade screeningmetoder
Med förbättrade metoder för automatisk screening i elektroniska journalsystem kan läkemedelsbiverkningar lättare upptäckas och förebyggas. Det framkommer i en rapport som tagits fram vid avdelningen för Klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Pär Hallberg, författare till rapporten och projektansvarig för Swedegene, konstaterar att det finns stor potential för att öka patientsäkerheten och minska kostnaderna inom vården till följd av förebyggande insatser mot läkemedelsbiverkningar.

Vi bedömer att cirka 13 procent av de biverkningsfall som hittades i kartläggningen skulle ha kunnat förebyggas. En slutsats är att kunskapen om riskområden för läkemedelsbiverkningar bör öka så att åtgärder kan sättas in för att förbättra patientsäkerheten, säger Pär Hallberg.

Vi skrev om rapporten i Läkartidningen

 

Maj 2016
Tidskriften forskning.se skriver om Swedegenes nya publicering
Agranulocytos är en sällsynt men potentiellt livshotande läkemedelsbiverkning som innebär att de vita blodkropparna sjunker och immunförsvaret blir svagare.

Biverkningen är bland annat associerad med läkemedel mot giftstruma, såsom Tiotil och Thacapzol – men även antibiotika. Swedegene har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel om agranulocytos i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Forskningen kan resultera i att biverkningen kan förebyggas med hjälp av ett enkelt blodprov.

Forskning.se har skrivit en artikel om Swedegenes upptäckt.