Biverkningar

Swedegene studerar för tillfället följande läkemedelsbiverkningar. Fler biverkningskategorier kommer att vara aktuella allteftersom projektet framskrider.

 • Angioödem (svullnad i exempelvis ansikte, mun, tunga, läppar eller svalg)
 • Hosta av ACE-hämmare (en viss typ av blodtrycksmedicin, t. ex. Enalapril och Ramipril).
 • Osteonekros (bensönderfall i käken) och atypiska frakturer (oväntade benbrott efter inget eller ringa yttre våld) relaterat till bisfosfonater (läkemedel mot benskörhet).
 • Fototoxiska reaktioner (hudreaktioner pga. överkänslighet för soljus) relaterade till NSAID-preparat (antiinflammatoriska och smärtlindrande läkemedel, t.ex. Ibuprofen) och fluorokinoloner (en grupp av antibiotika).
 • Allergiska reaktioner och andra överkänslighetsreaktioner t.ex. hudutslag, klåda och anafylaktisk reaktion.
 • Viktuppgång och förhöjda blodfetter/förhöjt blodsocker av neuroleptika (läkemedel mot psykossjukdomar) och antidepressiva läkemedel.
 • Hyponatremi (låga nivåer av blodsaltet natrium) orsakat av antidepressiva läkemedel och antiepileptika (läkemedel mot epilepsi).
 • Neurologiska och psykiska biverkningar av antibiotika, läkemedel mot virussjukdomar eller malariaprofylax (exempelvis mefoklin).
 • Allvarliga hudreaktioner, s.k. Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys.
 • Senrupturer, såsom ruptur av hälsenan, av fluorokinoloner (en grupp av antibiotika).
 • Leverskador eller måttligt förhöjda levervärden.
 • Vissa typer av störningar av hjärtats rytm (s.k. Torsade de pointes och QT-förlängning).
 • Låga nivåer av vita blodkroppar, s.k. agranulocytos och neutropeni.
 • Låga nivåer av blodplättar, även benämnda trombocyter (s.k. trombocytopeni).
 • Muskelsmärtor eller muskelsvaghet av blodfettssänkande läkemedel (s.k. statiner).
 • Narkolepsi relaterat till vaccination med Pandemrix (vaccin mot svininfluensan).
 • Hörselnedsättning relaterat till behandling med s.k. aminoglykosider (en grupp av antibiotika).
 • Lukt- och smaknedsättning av antibiotika eller läkemedel mot virussjukdomar.
 • Inflammation av bukspottskörteln, s.k. pankreatit.
 • Njurskador eller påverkan på njurvärdena
 • Håravfall.
 • Blödningar av vissa typer av blodförtunnande läkemedel, till exempel Pradaxa, Eliquis och Xarelto (läkemedel som liknar Waran).