Vetenskapsrådet efterlyser läkemedel mot narkolepsi

Share List Vetenskapsrådet (VR) har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsområdet om narkolepsi kopplat till Pandemrix. Myndigheten har nyligen publicerat en uppföljning av den första rapporten där man konstaterar att det finns kunskapsluckor men att det pågår kliniska prövningar för att ta fram läkemedel mot sjukdomen. De läkemedel som idag används behandlar enbart symtomen. VR efterlyser läkemedel som behandlar uppkomsten av sjukdomen. Narkolepsi beror på att hjärnan har en förlust av nervceller som producerar hormonet hypokretin. Önskvärt vore därför att läkemedel tas fram som ersätter hypokretinet. Hypokretin i näsan har testats på människorContinue reading

Noceboeffekten kan leda till ökat antal rapporterade biverkningar

Share List Noceboeffekten är motsatsen till placeboeffekten och innebär att negativa förväntningar kan förvärra en symtombild. Enligt en nyligen publicerad studie i The Lancet kan förekomsten av rapporterade biverkningar öka om patienten förväntar sig biverkningar av en behandling. Bakgrund till artikeln utgörs av tidigare observationsstudier som visar att var femte patient som behandlas med statiner (kolesterolsänkande läkemedel) drabbas av muskelsvaghet eller muskelvärk. I randomiserade och blindade studier där patienterna inte känner till behandlingen är biverkningarna färre. Publiceringen i the Lancet kan nu möjligen ge en förklaring till detta fenomen. Studien delades upp i två faser.Continue reading

Nytt forskningsprojekt i Lund

Share List Ett forskningsprojekt har startats i Lund som syftar till att utveckla nya metoder för att upptäcka potentiella biverkningar hos läkemedel under utveckling. Tristan (Translational imaging in drug safety assessment), som projektet heter ska pågå i fem år och består av 21 aktörer från både universitetet och företagsvärlden. I studien ska både bilddiagnostik och biomarkörer användas. Projektet stöds av Innovative medicines initiative (IMI) som är ett samarbete mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin. Projektets budget ligger på 24 miljoner euro, eller motsvarande drygt 230 miljoner svenska kronor. Ett av företagen som är med iContinue reading

Ökad risk för blödning hos personer som använder blodförtunnande läkemedel

Share List I Danmark har användningen av blodförtunnande läkemedel fördubblats mellan år 2000 och 2015. Samtidigt har även antalet så kallade subdurala blödningar ökat, vilket är en blödning mellan skallbenet och hjärnan. För att ta reda på om det finns ett samband mellan den ökade användningen av blodförtunnande läkemedel och subdurala blödningar har danska forskare tittat på data för 10 010 patienter från det danska patientregistret och cirka 400 000 kontrollpatienter. Resultatet presenteras i den nyligen publicerade forskningsartikeln “Association of Antithrombotic Drug Use With Subdural Hematoma Risk” (2017). Den visar att nästan hälften av deContinue reading

Swedegene studerar överviktsproblematik kopplat till psykofarmaka

Share List Övervikt är ett globalt folkhälsoproblem och räknas som en av de största hälsoriskerna i utvecklade länder. Under 2008 uppskattades 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor vara överviktiga världen över. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) skulle cirka 75 procent av alla dödsfall som är relaterade till kardiovaskulära sjukdomar kunna undvikas med hjälp av livsstilsförändrande åtgärder. En försvårande faktor är att många som lider av överviktproblematik använder antidepressiva läkemedel som i sig kan ge svåra biverkningar i form av viktuppgång. Om man drabbas av viktuppgång i samband med användning av antidepressiva läkemedel så är det viktigtContinue reading

Hälseneruptur är en känd med sällsynd biverkning av fluorokinoloner

Share List Hälsenan är kroppens starkaste sena. Trots detta så är det just denna sena som oftast rupturerar. Tillståndet heter hälseneruptur och innebär att hälsenan helt eller delvis går av under fysisk aktivitet utan yttre våld. Oftast uppstår skadan vid racketsporter. 90 procent av de som drabbas är män och medelåldern ligger mellan 35-40 år. En majoritet av de som får en ruptur har inte tidigare haft problem med hälsenan, varför det är svårt att förutse denna skada. Ruptur av hälsenan är ett resultat av överbelastning men kan i sällsynta fall även uppkomma i sambandContinue reading

Swedegene studerar psykiska biverkningar av malariaprofylax

Share List Läkemedlet meflokin har funnits på marknaden sen 1980-talet och används för att förebygga parasitsjukdomen malaria. Medicinen är verksam mot alla fyra arterna mot malariaparasiten: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale och Plasmodium vivax. Meflokin används också för att bota malaria om den redan uppstått, då i cirka fem gånger så hög dos. Liksom alla läkemedel är meflokin förknippat med biverkningar, bland annat psykiska biverkningar som mardrömmar, ångest, depression, rastlöshet och förvirring. De flesta psykiska biverkningar som uppstår efter intag av meflokin visar sig redan efter tre doser, varför medicineringen bör starta två tillContinue reading

Ny studie visar att screening kombinerat med kliniskt stöd leder till ökad patientsäkerhet

Share List Under 2013 fick 3,5 miljoner amerikaner vård i hemmet och marknaden omsatte 18 miljarder dollar. De flesta patienter som får vård i hemmet är äldre personer som använder ett flertal läkemedel samtidigt. Detta leder till att de kan drabbas av läkemedelsrelaterade problem som exempelvis biverkningar och därför måste uppsöka en akutmottagning eller läggas in på sjukhus. En forskargrupp har studerat om farmakogenetisk screening i kombination med ett kliniskt datorbaserat stöd kan påverka antalet akutbesök och sjukhusinläggningar hos personer som får behandling i hemmet. Farmakogenetisk screening innebär att ett blodprov tas innan ordination avContinue reading

Amerikansk forskningsstudie kartlägger läkemedelsbiverkningar som leder till akutbesök

Share List Den nyligen publicerade forskningsstudien ”US Emergency Department Visits for Outpatient Adverse Drug Events, 2013-2014” (2016) undersöker vilka typer av läkemedelsbiverkningar som leder till akutbesök på amerikanska sjukhus under 2013 och 2014. Studien baserar sig på data för 42 585 akutfall. Resultatet visar att fyra av tusen amerikaner som besöker en akutmottagning gör det på grund av en läkemedelsbiverkning.  I genomsnitt 27 procent av dessa akutbesök leder till sjukhusinläggning och bland personer över 65 år blir närmare hälften inlagda. För barn upp till nitton år är antibiotika det läkemedel som leder till flest akutbesök. BlandContinue reading

Ärftlig HLA-variant ger ökad risk för svår hudreaktion av karbamazepin

Share List Stevens-Johnsons syndrom (SJS) är en svår biverkning i huden med brännskadeliknande blåsbildning, hudavlossning och angrepp på kroppens slemhinnor. Den allvarligaste formen heter Toxisk epidermal nekrolys (TEN) och är ett potentiellt livshotande tillstånd. Hudavlossning mindre än tio procent av kroppsytan definieras som SJS och hudavlossning mer än 30 procent av kroppsytan definieras som TEN. Tillstånden däremellan betraktas som överlappande SJS/TEN. Den svåraste formen är ytterst sällsynt och drabbar endast 1-3 personer per miljon och år. Karbamazepin, aktiv substans i läkemedel mot epilepsi, är förknippad med biverkningen. Läkartidningen skriver i dagarna om en kvinna medContinue reading