Syfte

Läkemedelsbiverkningar är en av de vanligaste orsakerna till inläggningar på sjukhus och har uppskattats att vara den fjärde till sjätte vanligaste anledningen till att sjukhusvårdade patienter avlider. Cirka tio procent av den totala sjukvårdsbudgeten läggs på vård till följd av läkemedelsbiverkningar.

Omkring 90 procent av alla biverkningar är förutsägbara och hänger ihop med den tänkta effekten, såsom blodtrycksfall av läkemedel mot högt blodtryck eller blödningar av blodförtunnande läkemedel. Risken för denna typ av biverkningar kan därför ofta minskas genom noggran dosanpassning och utvärdering av effekten. Andra biverkningar är inte lika förutsägbara och hör inte ihop med läkemedlens kända effekter. Dessa biverkningar är ovanliga, har en tendens att uppträda oväntat och kan i allmänhet inte förhindras genom dosanpassning. För denna typ finns begränsad kunskap om varför vissa individer drabbas, medan den stora majoriteten inte löper någon risk. Swedegene undersöker om genetiska skillnader mellan individer kan förklara varför vissa råkar ut för allvarliga biverkningar.

Syftet med Swedegenes forskning är att öka kunskapen om de genetiska mekanismerna bakom läkemedelsbiverkningar för att göra det möjligt att identifiera individer som löper risk att drabbas av biverkningar. Vi hoppas även att denna kunskap kan skapa förutsättningar för att i framtiden utveckla säkrare läkemedel, liksom att behandla sjukdomstillstånd som kan vara kopplade till samma mekanism. Genom att exempelvis studera orsaken till hosta relaterat till behandling med ACE-hämmare eller viktökning relaterat till behandling med neuroleptika och antidepressiva läkemedel kan vägar öppnas för att utveckla läkemedel för behandling av hosta och övervikt.

Vi vill bygga upp en nationell biobank för att studera genetiska orsaker bakom biverkningar av läkemedel för att i framtiden kunna identifiera patienter innan behandling som riskerar att drabbas av svåra biverkningar. Idag finns det genetiska test för ett begränsat antal biverkningar. Målet med Swedegene är att samtliga biverkningar av läkemedel skall kunna förutsägas med hjälp av ett enkelt blodprov. På så sätt blir läkemedelsanvändningen mer individanpassad och skadorna mindre.