Nytt pilotprojekt på Akademiska sjukhuset

Share List Sebra, Sjukvårdens Elektroniska Biverkningsrapportering. Så heter det nya pilotprojektet som ska underlätta för sjukvårdspersonalen att rapportera läkemedelsbiverkningar. Tanken är att läkare och sjuksköterskor ska rapportera misstänkta biverkningar direkt i journalsystemen. Projektet är ett samarbete mellan Läkemedelsverket, SKL och företaget Inera och drar igång på Akademiska sjukhuset i Uppsala under april. Ebba Hallberg, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, säger till tidningen Läkemedelsvärlden att Inera just nu utvecklar modulen för biverkningsrapportering i journalsystemet Cosmic inom Region Uppsala. Piloten beräknas pågå fram till sommaren och ska därefter utvärderas. På sikt är målet att elektroniskContinue reading

Interaktion mellan läkemedel och naturläkemedel

Share List Naturläkemedel såsom johannesört och ginseng kan påverka effekten av andra läkemedel. I en nyligen publicerad studie i British Journal of Clinical Pharmacology har sydafrikanska forskare gjort litteratursökningar i olika databaser och tagit fram vetenskapliga artiklar som beskriver olämpliga kombinationer av naturläkemedel och vanliga läkemedel. Artiklarna publicerades mellan 2001 och 2017.   Litteraturstudien bestod av 49 fallbeskrivningar och två observationsstudier som beskrev interaktion mellan naturläkemedel och vanliga läkemedel. I 31 procent av fallen behandlades patienten för hjärt-kärlsjukdom, i 22 procent av fallen hade de en cancersjukdom och i 16 procent av fallen hade deContinue reading

Markörverktyg gav vag indikation om biverkningar

Share List Termen ”adverse drug events” syftar på oförutsedda och icke önskvärda medicinska händelser kopplade till läkemedelsanvändning och är ett stort problem inom vården. Det har funnits svårigheter med att utveckla strategier för att identifiera dessa händelser på ett så effektivt sätt som möjligt. Så kallade markörer började beskrivas 1974 och är en metod som går ut på att i efterhand bevaka hur olika händelseförlopp inom vårdkedjan har kommit till stånd, exempelvis gällande läkemedelsbiverkningar. Metoden är utgörs av ett diagram som utvärderas i två steg. I det första steget screenas slumpvis utvalda patientjournaler som sedanContinue reading

Tidsbrist vanligt skäl till att avstå basal läkemedelsgenomgång

Share List Äldre löper hög risk att drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet. För att förebygga detta krävs noggrann dosanpassning och undvikande av potentiellt olämpliga läkemedel.   I Region Skåne innebär den så kallade Skånemodellen att alla läkemedelsbehandlade patienter som är 65 år eller äldre ska erbjudas läkemedelsgenomgång.   Nu har en enkätstudie tagits fram bland primärvårdsläkare i Region Skåne för att kartlägga läkarnas kunskap och uppfattning om basal läkemedelsgenomgång. Syftet var att identifiera möjliga hinder och åtgärder för genomförande samt att göra jämförelser av kunskapen och uppfattningarna mellan specialister och ST-läkare i allmänmedicin.   Studien visadeContinue reading

Ny fördjupad förstudie gällande den Nationella läkemedelslistan

Share List En förändring som är efterlängtad av många är ett system där hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att se vilka läkemedel som har förskrivits till en patient oavsett vem som har förskrivit dem. Nu har regeringen gett e-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram de tekniska lösningar som krävs för en ny nationell läkemedelslista till mars nästa år. Att få till en nationell läkemedelslista är en avgörande patientsäkerhetsfråga, olika läkare ska kunna ha en överblick av vilka läkemedel du har fått förskrivet sedan tidigare. Nu tar vi ett viktigt steg närmare införandet, säger socialminister AnnikaContinue reading

Sjuksköterskors intentioner att rapportera läkemedelsbiverkningar

Share List Underrapporteringen av läkemedelsbiverkningar är ett omfattande problem inom sjukvården. Uppskattningsvis rapporteras mellan 5-10 procent av alla biverkningar till Läkemedelsverket. Nu har en italiensk forskargrupp undersökt hur sjuksköterskors föreställningar, normer och attityder påverkar intentionerna att rapportera läkemedelsbiverkningar. Studien bygger på hypotesen att sjuksköterskors intentioner kan förutsägas med hjälp av fyra faktorer: attityder, subjektiva normer, uppfattad självkontroll och tidigare beteende. Till studien användes frågeformulär som delades ut till 500 sjuksköterskor. Resultatet visade att benägenheten att rapportera biverkningar främst var beroende av stöd från kolleger, upplevelsen av betydelsen av rapportering och hur säker man var påContinue reading

Läkemedelsrelaterade vårdskador – hur vanliga är de?

Share List Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen publicerat en rapport om förekomsten av vårdskador inom svensk sjukvård. En vårdskada definieras som en skada som hade kunnat undvikas. I rapporten redovisas resultat från en granskning av journaler från 65 000 vårdtillfällen mellan 2013-2016 baserat på metoden markörbaserad screening.  Sammanställningen visar att vårdskadorna generellt minskar, framförallt vårdrelaterade infektioner. Vid åtta procent av de granskade vårdtillfällena uppstod en vårdskada av varierande allvarlighetsgrad, vilket SKL uppskattar till 110 000 patienter årligen. Kostnaden för de närmare 900 000 extra vårddagar som beror på vårdskador beräknas till ungefär nio miljarder kronorContinue reading

8 465 rapporterade läkemedelsbiverkningar under 2016

Share List Läkemedelsverket tog emot 8 465 biverkningsrapporter förra året. Merparten av rapporterna (75 procent) kom från hälso- och sjukvården och de övriga från patienter och konsumenter. Den vanligaste rapporterade biverkningen var blödningar av blodförtunnande läkemedel. 60 procent av de misstänkta biverkningarna hade drabbat kvinnor. De vanligaste biverkningarna var kopplade till avvikelser vid behandling av nervsystemrelaterade besvär. 40 procent av de misstänkta biverkningarna hade drabbat män och bland dessa var njur- och urinrelaterade besvär vanligast förekommande. Kerstin Jansson, enhetschef på Läkemedelsverket, skriver i rapporten: –   Det är positivt att vi ser att misstänkta biverkningar rapporterasContinue reading

Vetenskapsrådet efterlyser läkemedel mot narkolepsi

Share List Vetenskapsrådet (VR) har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsområdet om narkolepsi kopplat till Pandemrix. Myndigheten har nyligen publicerat en uppföljning av den första rapporten där man konstaterar att det finns kunskapsluckor men att det pågår kliniska prövningar för att ta fram läkemedel mot sjukdomen. De läkemedel som idag används behandlar enbart symtomen. VR efterlyser läkemedel som behandlar uppkomsten av sjukdomen. Narkolepsi beror på att hjärnan har en förlust av nervceller som producerar hormonet hypokretin. Önskvärt vore därför att läkemedel tas fram som ersätter hypokretinet. Hypokretin i näsan har testats på människorContinue reading

Noceboeffekten kan leda till ökat antal rapporterade biverkningar

Share List Noceboeffekten är motsatsen till placeboeffekten och innebär att negativa förväntningar kan förvärra en symtombild. Enligt en nyligen publicerad studie i The Lancet kan förekomsten av rapporterade biverkningar öka om patienten förväntar sig biverkningar av en behandling. Bakgrund till artikeln utgörs av tidigare observationsstudier som visar att var femte patient som behandlas med statiner (kolesterolsänkande läkemedel) drabbas av muskelsvaghet eller muskelvärk. I randomiserade och blindade studier där patienterna inte känner till behandlingen är biverkningarna färre. Publiceringen i the Lancet kan nu möjligen ge en förklaring till detta fenomen. Studien delades upp i två faser.Continue reading