Flera parallella insatser ökar biverkningsrapporteringen inom sjukvården

Share List En ny systematisk översikt visar att flera parallella insatser påverkar biverkningsrapporteringen inom sjukvården positivt. Individuella utbildningsinsatser, belöningar, feedback och förenklade rapporteringssystem pekas ut som framgångsrika åtgärder. Läkemedelsbiverkningar är ett globalt hälsoproblem som har uppskattats stå bakom 1,7 till 11 procent av alla sjukhusinläggningar och orsaka 0,02 till 3,1 procent av alla dödsfall på sjukhus. Farmakovigilans introducerades på 1950-talet för att identifiera och förebygga risker kopplade till läkemedel. Rapportering av biverkningar har varit en viktig del av detta arbete, men ett av problemen har varit underrapportering som uppskattats uppgå till över 90 procent. IContinue reading

Biverkningar och dess sociala aspekter

Share List WHO definierar hälsa som ett tillstånd av mentalt välbefinnande som inkluderar arbete, utbildning, social interaktion, personliga relationer och känslomässigt välbehag. Frånvaro av sjukdom eller svaghet är därmed inte de enda aspekterna som ingår i denna definition av hälsa. En forskargrupp i Kanada menar att läkemedelsbiverkningar påverkar de sociala aspekterna av livet och att de därför bör ingå som en faktor vid en bedömning av risken respektive nyttan vid en läkemedelsordination. Då det inte finns mycket forskning på i vilken utsträckning läkemedelsbiverkningar påverkar de sociala dimensionerna av livet så tittade forskargruppen på rapporteringar avContinue reading

Kombination av läkemedel i behandling mot covid-19 och risken för kardiovaskulär död

Share List Kombination av det antireumatiska läkemedlet hydroxiklorokin (Plaquenil) och antibiotikan azitromycin har testats för behandling av covid-19. Men nu skriver EU:s läkemedelsmyndighet EMA att en ny internationell registerstudie tyder på att kombination av dessa läkemedel kan öka risken att drabbas av kardiovaskulär död under den första behandlingsmånaden. Registerstudien är ännu inte granskad av oberoende experter eller publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Undersökningen baseras på data för patienter med reumatiska sjukdomar och i vilken utsträckning de drabbats av biverkningar. I studien jämfördes patienter (över 80% kvinnor) som stod på hydroxiklorokin och som senare fick kombinationsbehandlingContinue reading

Angioödem orsakat av ACE-hämmare och angiotensinreceptor-blockerare

Share List   14 procent av Sveriges befolkning behandlas med läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt av typen angiotensinkonverterande enzym-hämmare (ACEh) och angiotensinreceptor-blockerare (ARB). För de allra flesta är dessa läkemedel säkra och effektiva, men en liten grupp (<1%) drabbas av biverkningen angioödem. Angioödem yttrar sig vanligen som en svullnad i huvud- och halsregionen, som kan bli livshotande om andningen påverkas. Reaktionen kan inträffa från dagar upp till flera år efter insättning av medicinen.   I jämförelse med andra grupper löper afroamerikaner större risk att drabbas av biverkningen, vilket talar för att genetiska faktorer kanContinue reading

Läkemedelsbiverkningar och dödlighet

Share List Allvarliga läkemedelsbiverkningar är ett betydande problem inom sjukvården. Tidigare studier i USA har pekat på att omkring 0,32% av sjukhusvårdade patienter avlider till följd av läkemedelsbiverkningar. I en nyligen publicerad studie sammanställdes globala siffror över andelen sjukhusvårdade patienter som avlider på grund av läkemedelsbiverkningar. Underlaget utgjordes av artiklar från olika länder som sökts via databaser som bland annat Pubmed och Google Schoolar, publicerade mellan januari 2000 och april 2018. Andelen sjukhusvårdade patienter som avlider på grund av läkemedelsbiverkningar uppskattades till i genomsnitt 0,11%, med störst risk hos äldre patienter (0,27%). Två tredjedelar avContinue reading

Pandemrix-inducerad narkolepsi

Share List I slutet på 2009 och början på 2010 vaccinerades mer än hälften av Sveriges befolkning (5,8 miljoner människor) med influensavaccinet Pandemrix mot svininfluensa. Under 2010 och 2011 ökade antalet insjuknade i narkolepsi, speciellt bland barn. Vanligtvis insjuknar cirka 1 av 100 000 invånare, men under den här perioden drabbades 15 av 100 000. Narkolepsi är en sjukdom som kan delas in två grupper. Typ 1 orsakas av att vissa nervceller bryts ner genom en autoimmun reaktion. Denna typ är nästan alltid kombinerad med så kallad kataplexi, där patienten drabbas av muskelsvaghet till följd av starkaContinue reading

Ökad risk att drabbas av läkemedelsinducerad hjärtarytmi bland äldre

Share List Förekomsten av hjärtarytmi, så kallad Torsades de Pointes, TdP, och förskrivningen av läkemedel som orsakar denna potentiellt livshotande hjärtrubbning är högre än som tidigare varit känt. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen. Rapporten visar att nästan 500 000 svenskar som är 65 år eller äldre använder läkemedel som ökar risken att drabbas av hjärtarytmi. Av dessa läkemedel är nästan hälften antidepressiva läkemedel. Risken att drabbas av biverkningar som påverkar hjärtrytmen ökar hos äldre personer, framförallt om de samtidigt använder andra läkemedel. Enligt rapporten använder personer som är över 75 år i genomsnitt femContinue reading

Intervju med Swedegene i SciLifeLab

Share List “If it’s a common problem and many people are affected by severe side effects that could be prevented with these tests, there’s a very big chance of the tests being offered”. Läs när Mia Wadelius och Pär Hallberg intervjuas av SciLifeLab om Swedegenes forskning om läkemedelsbiverkningar: SciLifeLab

Allmänhetens syn på läkemedelsinformation och självrapportering

Share List Vad har allmänhetens egentligen för uppfattningar om läkemedelsinformation och konsumentrapportering av biverkningar? Ett forskarteam har gjort en undersökning i Asturien i norra Spanien där 107 personer intervjuades på gatan och 295 svarade genom att självständigt fyllda i en enkät. Totalt deltog 402 personer i studien. Samtliga var över 18 år. Undersökningen visade att 82,3 procent hade använt läkemedel de senaste tre månaderna, varav 62,4 procent hade använt receptbelagd medicin. En fjärdedel av respondenterna uppgav att de aldrig läser produktinformationen på bipacksedeln. Cirka 60 procent uppgav att de alltid läser produktinformationen. En hög andel,Continue reading

Swedegene studerar atypiska frakturer av bisfosfonater

Share List Bisfosfonater har använts mot benskörhet i flera decennier för att bromsa nedbrytningen av benet och öka benmassan. Efter några års behandling kan antalet benbrott för personer med benskörhet reduceras med hälften. Behandlingen är dock associerad med atypiska frakturer, dvs. oväntade benbrott som uppstår utan att benet är belastat. Det är inte känt varför personer som använder bisfosfonater drabbas av atypiska frakturer. Eventuellt uppstår skadan då bisfosfonatbehandlingen hämmar nedbrytningen av benet så kraftigt att det åldras. Det också vara så att den minskade nedbrytningen av benet hämmar kroppens förmåga att läka mikrosprickor i benetContinue reading