Läkemedelsbiverkningar och dödlighet

Share List Allvarliga läkemedelsbiverkningar är ett betydande problem inom sjukvården. Tidigare studier i USA har pekat på att omkring 0,32% av sjukhusvårdade patienter avlider till följd av läkemedelsbiverkningar. I en nyligen publicerad studie sammanställdes globala siffror över andelen sjukhusvårdade patienter som avlider på grund av läkemedelsbiverkningar. Underlaget utgjordes av artiklar från olika länder som sökts via databaser som bland annat Pubmed och Google Schoolar, publicerade mellan januari 2000 och april 2018. Andelen sjukhusvårdade patienter som avlider på grund av läkemedelsbiverkningar uppskattades till i genomsnitt 0,11%, med störst risk hos äldre patienter (0,27%). Två tredjedelar avContinue reading

Pandemrix-inducerad narkolepsi

Share List I slutet på 2009 och början på 2010 vaccinerades mer än hälften av Sveriges befolkning (5,8 miljoner människor) med influensavaccinet Pandemrix mot svininfluensa. Under 2010 och 2011 ökade antalet insjuknade i narkolepsi, speciellt bland barn. Vanligtvis insjuknar cirka 1 av 100 000 invånare, men under den här perioden drabbades 15 av 100 000. Narkolepsi är en sjukdom som kan delas in två grupper. Typ 1 orsakas av att vissa nervceller bryts ner genom en autoimmun reaktion. Denna typ är nästan alltid kombinerad med så kallad kataplexi, där patienten drabbas av muskelsvaghet till följd av starkaContinue reading

Ökad risk att drabbas av läkemedelsinducerad hjärtarytmi bland äldre

Share List Förekomsten av hjärtarytmi, så kallad Torsades de Pointes, TdP, och förskrivningen av läkemedel som orsakar denna potentiellt livshotande hjärtrubbning är högre än som tidigare varit känt. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen. Rapporten visar att nästan 500 000 svenskar som är 65 år eller äldre använder läkemedel som ökar risken att drabbas av hjärtarytmi. Av dessa läkemedel är nästan hälften antidepressiva läkemedel. Risken att drabbas av biverkningar som påverkar hjärtrytmen ökar hos äldre personer, framförallt om de samtidigt använder andra läkemedel. Enligt rapporten använder personer som är över 75 år i genomsnitt femContinue reading

Intervju med Swedegene i SciLifeLab

Share List “If it’s a common problem and many people are affected by severe side effects that could be prevented with these tests, there’s a very big chance of the tests being offered”. Läs när Mia Wadelius och Pär Hallberg intervjuas av SciLifeLab om Swedegenes forskning om läkemedelsbiverkningar: SciLifeLab

Allmänhetens syn på läkemedelsinformation och självrapportering

Share List Vad har allmänhetens egentligen för uppfattningar om läkemedelsinformation och konsumentrapportering av biverkningar? Ett forskarteam har gjort en undersökning i Asturien i norra Spanien där 107 personer intervjuades på gatan och 295 svarade genom att självständigt fyllda i en enkät. Totalt deltog 402 personer i studien. Samtliga var över 18 år. Undersökningen visade att 82,3 procent hade använt läkemedel de senaste tre månaderna, varav 62,4 procent hade använt receptbelagd medicin. En fjärdedel av respondenterna uppgav att de aldrig läser produktinformationen på bipacksedeln. Cirka 60 procent uppgav att de alltid läser produktinformationen. En hög andel,Continue reading

Swedegene studerar atypiska frakturer av bisfosfonater

Share List Bisfosfonater har använts mot benskörhet i flera decennier för att bromsa nedbrytningen av benet och öka benmassan. Efter några års behandling kan antalet benbrott för personer med benskörhet reduceras med hälften. Behandlingen är dock associerad med atypiska frakturer, dvs. oväntade benbrott som uppstår utan att benet är belastat. Det är inte känt varför personer som använder bisfosfonater drabbas av atypiska frakturer. Eventuellt uppstår skadan då bisfosfonatbehandlingen hämmar nedbrytningen av benet så kraftigt att det åldras. Det också vara så att den minskade nedbrytningen av benet hämmar kroppens förmåga att läka mikrosprickor i benetContinue reading

Nytt pilotprojekt på Akademiska sjukhuset

Share List Sebra, Sjukvårdens Elektroniska Biverkningsrapportering. Så heter det nya pilotprojektet som ska underlätta för sjukvårdspersonalen att rapportera läkemedelsbiverkningar. Tanken är att läkare och sjuksköterskor ska rapportera misstänkta biverkningar direkt i journalsystemen. Projektet är ett samarbete mellan Läkemedelsverket, SKL och företaget Inera och drar igång på Akademiska sjukhuset i Uppsala under april. Ebba Hallberg, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, säger till tidningen Läkemedelsvärlden att Inera just nu utvecklar modulen för biverkningsrapportering i journalsystemet Cosmic inom Region Uppsala. Piloten beräknas pågå fram till sommaren och ska därefter utvärderas. På sikt är målet att elektroniskContinue reading

Interaktion mellan läkemedel och naturläkemedel

Share List Naturläkemedel såsom johannesört och ginseng kan påverka effekten av andra läkemedel. I en nyligen publicerad studie i British Journal of Clinical Pharmacology har sydafrikanska forskare gjort litteratursökningar i olika databaser och tagit fram vetenskapliga artiklar som beskriver olämpliga kombinationer av naturläkemedel och vanliga läkemedel. Artiklarna publicerades mellan 2001 och 2017.   Litteraturstudien bestod av 49 fallbeskrivningar och två observationsstudier som beskrev interaktion mellan naturläkemedel och vanliga läkemedel. I 31 procent av fallen behandlades patienten för hjärt-kärlsjukdom, i 22 procent av fallen hade de en cancersjukdom och i 16 procent av fallen hade deContinue reading

Markörverktyg gav vag indikation om biverkningar

Share List Termen ”adverse drug events” syftar på oförutsedda och icke önskvärda medicinska händelser kopplade till läkemedelsanvändning och är ett stort problem inom vården. Det har funnits svårigheter med att utveckla strategier för att identifiera dessa händelser på ett så effektivt sätt som möjligt. Så kallade markörer började beskrivas 1974 och är en metod som går ut på att i efterhand bevaka hur olika händelseförlopp inom vårdkedjan har kommit till stånd, exempelvis gällande läkemedelsbiverkningar. Metoden är utgörs av ett diagram som utvärderas i två steg. I det första steget screenas slumpvis utvalda patientjournaler som sedanContinue reading

Tidsbrist vanligt skäl till att avstå basal läkemedelsgenomgång

Share List Äldre löper hög risk att drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet. För att förebygga detta krävs noggrann dosanpassning och undvikande av potentiellt olämpliga läkemedel.   I Region Skåne innebär den så kallade Skånemodellen att alla läkemedelsbehandlade patienter som är 65 år eller äldre ska erbjudas läkemedelsgenomgång.   Nu har en enkätstudie tagits fram bland primärvårdsläkare i Region Skåne för att kartlägga läkarnas kunskap och uppfattning om basal läkemedelsgenomgång. Syftet var att identifiera möjliga hinder och åtgärder för genomförande samt att göra jämförelser av kunskapen och uppfattningarna mellan specialister och ST-läkare i allmänmedicin.   Studien visadeContinue reading