Författare: swedegene

Swedegene är ett forskningsprojekt som studerar genetiska orsaker bakom läkemedelsbiverkningar. Projektet håller till på Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet och Läkemedelsverket. Swedegene studerar orsakerna bakom allergiska reaktioner såsom nässelutslag och ansiktssvullnader, svåra lever- eller njurskador, förändringar av blodbilden, muskelsvaghet, narkolepsi, störningar av hjärtats rytm, viktuppgång, psykiska biverkningar, störning av saltbalansen i blodet, plötsliga benbrott, hörselnedsättning, inflammation i bukspottkörteln och mycket mer.

Läkemedelsrelaterade vårdskador – hur vanliga är de?

Share List Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen publicerat en rapport om förekomsten av vårdskador inom svensk sjukvård. En vårdskada definieras som en skada som hade kunnat undvikas. I rapporten redovisas resultat från en granskning av journaler från 65 000 vårdtillfällen mellan 2013-2016 baserat på metoden markörbaserad screening.  Sammanställningen visar att vårdskadorna generellt minskar, framförallt vårdrelaterade infektioner. Vid åtta procent av de granskade vårdtillfällena uppstod en vårdskada av varierande allvarlighetsgrad, vilket SKL uppskattar till 110 000 patienter årligen. Kostnaden för de närmare 900 000 extra vårddagar som beror på vårdskador beräknas till ungefär nio miljarder kronorContinue reading

8 465 rapporterade läkemedelsbiverkningar under 2016

Share List Läkemedelsverket tog emot 8 465 biverkningsrapporter förra året. Merparten av rapporterna (75 procent) kom från hälso- och sjukvården och de övriga från patienter och konsumenter. Den vanligaste rapporterade biverkningen var blödningar av blodförtunnande läkemedel. 60 procent av de misstänkta biverkningarna hade drabbat kvinnor. De vanligaste biverkningarna var kopplade till avvikelser vid behandling av nervsystemrelaterade besvär. 40 procent av de misstänkta biverkningarna hade drabbat män och bland dessa var njur- och urinrelaterade besvär vanligast förekommande. Kerstin Jansson, enhetschef på Läkemedelsverket, skriver i rapporten: –   Det är positivt att vi ser att misstänkta biverkningar rapporterasContinue reading

Vetenskapsrådet efterlyser läkemedel mot narkolepsi

Share List Vetenskapsrådet (VR) har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsområdet om narkolepsi kopplat till Pandemrix. Myndigheten har nyligen publicerat en uppföljning av den första rapporten där man konstaterar att det finns kunskapsluckor men att det pågår kliniska prövningar för att ta fram läkemedel mot sjukdomen. De läkemedel som idag används behandlar enbart symtomen. VR efterlyser läkemedel som behandlar uppkomsten av sjukdomen. Narkolepsi beror på att hjärnan har en förlust av nervceller som producerar hormonet hypokretin. Önskvärt vore därför att läkemedel tas fram som ersätter hypokretinet. Hypokretin i näsan har testats på människorContinue reading

Noceboeffekten kan leda till ökat antal rapporterade biverkningar

Share List Noceboeffekten är motsatsen till placeboeffekten och innebär att negativa förväntningar kan förvärra en symtombild. Enligt en nyligen publicerad studie i The Lancet kan förekomsten av rapporterade biverkningar öka om patienten förväntar sig biverkningar av en behandling. Bakgrund till artikeln utgörs av tidigare observationsstudier som visar att var femte patient som behandlas med statiner (kolesterolsänkande läkemedel) drabbas av muskelsvaghet eller muskelvärk. I randomiserade och blindade studier där patienterna inte känner till behandlingen är biverkningarna färre. Publiceringen i the Lancet kan nu möjligen ge en förklaring till detta fenomen. Studien delades upp i två faser.Continue reading

Nytt forskningsprojekt i Lund

Share List Ett forskningsprojekt har startats i Lund som syftar till att utveckla nya metoder för att upptäcka potentiella biverkningar hos läkemedel under utveckling. Tristan (Translational imaging in drug safety assessment), som projektet heter ska pågå i fem år och består av 21 aktörer från både universitetet och företagsvärlden. I studien ska både bilddiagnostik och biomarkörer användas. Projektet stöds av Innovative medicines initiative (IMI) som är ett samarbete mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin. Projektets budget ligger på 24 miljoner euro, eller motsvarande drygt 230 miljoner svenska kronor. Ett av företagen som är med iContinue reading

Ökad risk för blödning hos personer som använder blodförtunnande läkemedel

Share List I Danmark har användningen av blodförtunnande läkemedel fördubblats mellan år 2000 och 2015. Samtidigt har även antalet så kallade subdurala blödningar ökat, vilket är en blödning mellan skallbenet och hjärnan. För att ta reda på om det finns ett samband mellan den ökade användningen av blodförtunnande läkemedel och subdurala blödningar har danska forskare tittat på data för 10 010 patienter från det danska patientregistret och cirka 400 000 kontrollpatienter. Resultatet presenteras i den nyligen publicerade forskningsartikeln “Association of Antithrombotic Drug Use With Subdural Hematoma Risk” (2017). Den visar att nästan hälften av deContinue reading

Swedegene studerar överviktsproblematik kopplat till psykofarmaka

Share List Övervikt är ett globalt folkhälsoproblem och räknas som en av de största hälsoriskerna i utvecklade länder. Under 2008 uppskattades 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor vara överviktiga världen över. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) skulle cirka 75 procent av alla dödsfall som är relaterade till kardiovaskulära sjukdomar kunna undvikas med hjälp av livsstilsförändrande åtgärder. En försvårande faktor är att många som lider av överviktproblematik använder antidepressiva läkemedel som i sig kan ge svåra biverkningar i form av viktuppgång. Om man drabbas av viktuppgång i samband med användning av antidepressiva läkemedel så är det viktigtContinue reading

Hälseneruptur är en känd med sällsynd biverkning av fluorokinoloner

Share List Hälsenan är kroppens starkaste sena. Trots detta så är det just denna sena som oftast rupturerar. Tillståndet heter hälseneruptur och innebär att hälsenan helt eller delvis går av under fysisk aktivitet utan yttre våld. Oftast uppstår skadan vid racketsporter. 90 procent av de som drabbas är män och medelåldern ligger mellan 35-40 år. En majoritet av de som får en ruptur har inte tidigare haft problem med hälsenan, varför det är svårt att förutse denna skada. Ruptur av hälsenan är ett resultat av överbelastning men kan i sällsynta fall även uppkomma i sambandContinue reading

Swedegene studerar psykiska biverkningar av malariaprofylax

Share List Läkemedlet meflokin har funnits på marknaden sen 1980-talet och används för att förebygga parasitsjukdomen malaria. Medicinen är verksam mot alla fyra arterna mot malariaparasiten: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale och Plasmodium vivax. Meflokin används också för att bota malaria om den redan uppstått, då i cirka fem gånger så hög dos. Liksom alla läkemedel är meflokin förknippat med biverkningar, bland annat psykiska biverkningar som mardrömmar, ångest, depression, rastlöshet och förvirring. De flesta psykiska biverkningar som uppstår efter intag av meflokin visar sig redan efter tre doser, varför medicineringen bör starta två tillContinue reading

Ny studie visar att screening kombinerat med kliniskt stöd leder till ökad patientsäkerhet

Share List Under 2013 fick 3,5 miljoner amerikaner vård i hemmet och marknaden omsatte 18 miljarder dollar. De flesta patienter som får vård i hemmet är äldre personer som använder ett flertal läkemedel samtidigt. Detta leder till att de kan drabbas av läkemedelsrelaterade problem som exempelvis biverkningar och därför måste uppsöka en akutmottagning eller läggas in på sjukhus. En forskargrupp har studerat om farmakogenetisk screening i kombination med ett kliniskt datorbaserat stöd kan påverka antalet akutbesök och sjukhusinläggningar hos personer som får behandling i hemmet. Farmakogenetisk screening innebär att ett blodprov tas innan ordination avContinue reading