Aktuell status

 

I januari 2021 uppgick antalet studiedeltagare i Swedegene till nedanstående antal.

Biverkning Antal
Blodcellsbiverkningar (agranulocytos, trombocytopeni och anemi) av alla läkemedel förutom cytostatika 276
Allvarliga hudreaktioner (s.k. Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys) 64
Anafylaxi 134
Angioödem 530
Nässelutslag 185
Andra allergiska reaktioner 112
Blödningar av den nya typen av blodförtunnande läkemedel (NOAK) 101
Otillräcklig effekt av NOAK 31
Fototoxiska reaktioner relaterat till NSAID-preparat och fluorokinoloner 51
Hosta relaterat till ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare 150
Hyponatremi relaterat till antidepressiva läkemedel och antiepileptika 38
Håravfall 28
Neurologiska och psykiska biverkningar av antibiotika och läkemedel mot virussjukdomar 93
Inflammation av bukspottskörteln, s.k. pankreatit 90
Leverskador 462
Lungbiverkningar 23
Muskelskador av läkemedel mot höga blodfetter (s.k. statiner) 52
Narkolepsi relaterat till vaccination med Pandemrix 83
Osteonekros i käken och atypiska frakturer relaterat till bisfosfonater 122
Påverkan på njurfunktionen 73
Senrupturer, såsom ruptur av hälsenan, av fluorokinoloner 27
Störningar av hjärtats rytm (s.k. Torsade de pointes och QT-förlängning) 23
Viktuppgång och förhöjda blodfetter/förhöjt blodsocker av neuroleptika och antidepressiva 53
Kontroller 580
Totalt 3341