Aktuell status

 

Den 1 juni 2017 uppgick antalet fall i Swedegene till nedanstående antal.

 

Biverkning Antal
Agranulocytos eller neutropeni av alla typer av läkemedel, utom cytostatika 172
Allvarliga hudreaktioner (s.k. Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys) 58
Andra blodcellsbiverkningar 15
Angioödem, huvudsakligen relaterat till ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare (blodtrycksmediciner) 479
Blödningar av den nya typen av blodförtunnande läkemedel 52
Fototoxiska reaktioner relaterat till NSAID-preparat och fluorokinoloner 48
Hosta relaterat till blodtrycksmediciner 151
Hyponatremi relaterat till antidepressiva läkemedel och antiepileptika 36
Håravfall 26
Hörselnedsättning orsakat av aminoglykosider 6
Inflammation av bukspottskörteln, s.k. pankreatit 79
Leverskador 270
Låga nivåer av blodplättar, även benämnda trombocyter (s.k. trombocytopeni) 51
Muskelskador av läkemedel mot höga blodfetter (s.k. statiner) 48
Narkolepsi relaterat till vaccination med Pandemrix 64
Neurologiska och psykiska biverkningar av antibiotika och läkemedel mot virussjukdomar 80
Osteonekros i käken och atypiska frakturer relaterat till bisfosfonater 107
Påverkan på njurfunktionen 50
Senrupturer, såsom ruptur av hälsenan, av fluorokinoloner 24
Störningar av hjärtats rytm (s.k. Torsade de pointes och QT-förlängning) 17
Viktuppgång och förhöjda blodfetter/förhöjt blodsocker av neuroleptika och antidepressiva 46
Överkänslighet och allergiska reaktioner, särskilt mot antibiotika och NSAID-preparat 313
Övrigt 342
Totalt 2529